PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Pri kúpe, predaji alebo prenájme farmy resp. pozemkov využite služby odborníkov na realitné právne služby, stanoviská, informačné memorandá, due dilligence, realitnú mediáciu. Súčasťou práce môžu byť aj súvisiace stretnutia so zástupcami kupujúceho/predávajúceho alebo prenajímateľa/nájomcu ohľadne ďalších vysvetlení, ako aj účasť a asistencia pri rokovaniach a dojednaniach príslušných zmlúv.

Najvyhľadávanejšia služba

Audit vlastníckych a nájomných vzťahov je služba právnej a odbornej kontroly listov vlastníctva, nájomných zmlúv a návrh znenia nových nájomných zmlúv a/alebo dodatkov k nájomným zmluvám. Kvalita týchto dokumentov vo vzťahu k priamym platbám je pre Vás kľúčová pre obhajobu vlastníckeho, nájomného, užívacieho alebo iného práva žiadateľa o platby a preukázanie tohto nároku pri KNM v prípade sporného práva na užívanie pôdy.

Pre kvalitu nájomných vzťahov sú dôležité najmä:
  • Práva nájomcu v súvislosti s jeho činnosťou
  • Súhlas prenajímateľa s činnosťou nájomcu a záujmových osôb nájomcu
  • Doba trvania zmluvy a spôsob prolongácie trvania
  • Práva nájomcu v súvislosti s pozemkovými úpravami
  • Súvisiace zápisy do príslušných registrov
  • Predkupné právo pri dlhodobej návratnosti atď.

V prípade vlastníckych práv sa jedná najmä o ich výklad v súvislosti s platnou pôdnou legislatívou vs. užívacie právo a právo na vyplatenie priamych platieb.©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.