PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Užitočné stránky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Zabezpečovanie školení pre poľnohospodárov na rôzne témy. V súčasnom období sú dôležité najmä školenia pre mladých poľnohospodárov, ktorých absolvovanie je nevyhnutným predpokladom pre poberanie priamych platieb pre mladých poľnohospodárov a tiež pre mladých a malých poľnohospodárov, ktorí uzatvoria zmluvu o poskytnutí NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v r podopatrení 6.1 (mladí poľnohospodári), resp. 6.3 (malí poľnohospodári).

www.agroinstitut.sk

Príslušný Okresný úrad
Odkaz na všetky príslušné okresné úrady sa nachádza na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, v časti miestna štátna správa – viď. odkaz: www.minv.sk. Potom treba kliknúť na ľavej strane na príslušný kraj a príslušný okres, kde sa zobrazí štruktúra odborov. Pre poľnohospodárov sú podstatné nasledujúce tri:

 • Katastrálny odbor najmä
  • rozhoduje o vklade práva k nehnuteľnostiam
  • vedie a spravuje katastrálne dáta
  • zúčastňuje sa na procese tvorby registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

 • Odbor starostlivosti o životné prostredie najmä
  • posudzuje vplyvy na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA)
  • riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami
  • vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
  • vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

 • Pozemkový a lesný odbor najmä
  • zabezpečuje vykonávanie projektov pozemkových úprav
  • riadi konanie o obnove evidencie pozemkov, rozhoduje o schválení ROEP
  • administruje reštitúcie pozemkov
  • rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku
  • vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy
  • vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny

SKEAGIS, s.r.o.
Komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby:

 • umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností
 • umožňuje vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku
 • pomáha dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov
 • prepája písomnú a grafickú časť žiadosti a presne lokalizuje produkčné bloky v teréne na základe práce s ortofotomapou
 • umožňuje monitorovať stroje pomocou GPS zariadenia a tiež sledovať spotrebu pohonných hmôt pomocou plaváku a prietokomeru
www.skeagis.sk

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou MPRV SR. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod).

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

www.uksup.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z. z. NR SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

www.svps.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

PPA je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. PPA ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie.

Platobná agentúra ďalej zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a podľa predpisov Európskej únie.

www.apa.sk

Naturalis SK, s.r.o.

Kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV). Oprávnenie na výkon činnosti bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava (ÚKSÚP) s platnosťou do 17.12.2019. Od 01.07.2010 používa Naturalis SK číselný kód SK-BIO-002, ktorý je zverejnený v zozname kontrolných organizácií členských štátov EÚ, vydaného Európskou komisiou.

www.naturalis.sk

Biokont CZ, s.r.o.

Kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV). Oprávnenie na výkon činnosti bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava (ÚKSÚP) s platnosťou do 16.01.2019. Biokont CZ používa číselný kód SK-BIO-003, ktorý je zverejnený v zozname kontrolných organizácií členských štátov EÚ, vydaného Európskou komisiou.

www.biokont.sk

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.

Štátny podnik zodpovedný za:

 • vedenie Plemenárskeho informačného systému (informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike, aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov)
 • vedenie Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – CEHZ (informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov, aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v SR)

Okrem toho majú PS SR akreditované nasledujúce činnosti:

 • centrálne laboratórium rozboru mlieka
 • genetické laboratórium (najmä rozbory DNA zvierat)
 • doškoľovacie stredisko pre hodnotiteľov zvierat, inseminátorov a plemenárskych pracovníkov
www.pssr.sk

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) Rovinka

TSÚP vydáva potvrdenia pre žiadateľov o inovatívnosti poľnohospodárskych strojov a zariadení obstarávaných v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

www.tsup.sk

Výskumný ústav potravinársky (VÚP)

VÚP vydáva potvrdenia pre žiadateľov o inovatívnosti potravinárskych strojov a zariadení obstarávaných v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

www.vup.sk

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)

VÚEPP vykonáva aplikovaný ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Vykonáva analýzy ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov ako aj situácie na agro-potravinárskom trhu. Skúma sociálno-ekonomické problémy poľnohospodárstva a vidieka. Pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány SR.

Spravuje:

 • Centrálnu (štatistickú) databázu MPRV SR
 • Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v SR (FADN)
 • Bonitačnú banku dát

Zodpovedá za vypracovanie:

 • Správa o stave poľnohospodárstva a potravinárstva (Zelená správa)
 • Situačná a výhľadová správa za jednotlivé komodity
www.vuepp.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)

Vedecko-výskumná činnosť ústavu predovšetkým v oblasti využívania a ochrany pôdy v krajine. Okrem výskumu VÚPOP vykonáva odborné činnosti v rámci verejného záujmu MPRV SR a štátnej správy, zamerané na:

 • vypracovanie odborných stanovísk a návrhov Pôdnej služby pri ochrane a využívaní poľnohospodárskych pôd v zmysle platnej legislatívy
 • prevádzkovanie a aktualizáciu Identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS)
 • tvorbu GIS vrstiev LPIS súvisiacich s kontrolou dotácií a s podporou rozhodovania v rezorte pôdohospodárstva
 • výkon delegovaných činností z Pôdohospodárskej platobnej agentúry metódou diaľkového prieskumu Zeme
 • aplikáciu národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín,
 • monitoring kvality závlahových a drenážnych vôd
 • aktivity vyplývajúce z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR.
www.vupop.sk©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.