PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Priame platby 2019
Prihláste sa na semináre
UKSUP - zelená oblasť

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk sú pripravené individuálne semináre, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa problematiky UKSUP – zelená oblasť. Semináre budú zamerané najmä na:

 • používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín,
 • greening a viazané platby na ovocie a zeleninu,
 • integrovaná produkcia: ovocie, zelenina, vinič,
 • súviasiaca legislatíva – výklad a aktuality,
 • povinnosti poľnohospodára – prehľady a hlásenia.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne. Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.


Ekologické poľnohospodárstvo

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk sú pripravené individuálne semináre, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa problematiky správneho zavedenia ekologického poľnohospodárstva a poradenstva pri prevádzke ekologického podniku, ako aj odbytové možnosti pre výstupy a produkty ekologickej prvovýroby a spracovania.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne. Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.Záujemcovia o individuálne konzultácie volajte 0902 690 690.

AGROMAGAZÍN
Prezentácie

Krížové plnenie, greening, viazané platby z pohľadu kontroly 2017
Podpory v slovenskom agrosektore

About us

Since 2002 we cooperate with entrepreneurs and farmers operating in all areas of agricultural production basic industry, processing of agricultural primary products, food, services and counselling in these areas.

Agroporadca is aimed at a comprehensive management service separate and coupled direct payments and direct support, project management of rural development program, external investment, operational financing and refinancing, optimization of the cost of insurance, insurance administration, claims management, realestate and land law, provides services of specialized professional consultants in animal and crops production.

The aim of cooperation is the best use of opportunities to the agricultural sector and the RDP 2014-2020 for each farmer.

Napísali o nás
Partners
Skeagis


Agrobiznis


Contact
info@agroporadca.sk +421 902 690 690
 

Questionnaire - information on the extent of consulting open

Viac informácií o poradenstve a spolupráci sa dozviete po vyplnení časti DOTAZNÍK. Po doručení vyplneného dotazníka Vám navrhneme termíny na konzultáciu. Konzultácia nezaväzuje žiadnu zo strán k uzatvoreniu spolupráce. Poskytovateľ si vyhradzuje právo termín na konzultáciu neposkytnúť bez uvedenia dôvodu alebo z kapacitných dôvodov.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac:open
Pre konzultáciu volajte +421 902 690 690, for english call +421 902 690 690
1 / 3
Oddelené priame platby dokument 1 dokument 2 dokument 3
režim jednotnej platby na plochu
platby prospešné pre klímu a životné podmienky - greening
- diverzifikácia plodín
- trvalý trávny porast
- oblasti ekologického záujmu
platby pre mladých poľnohospodárov
Viazaná podpora dokument 1 dokument 2
platba na pestovanie cukrovej repy
platba na pestovanie chmeľu
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie rajčiakov
platba na chov bahníc, jariek a kôz
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Prechodná vnútroštátna platba dokument 1 dokument 2
doplnková vnútroštátna platba na plochu
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
ekologické poľnohospodárstvo dokument 1 dokument 2
kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - TTP dokument
platby v horských oblastiach alebo s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) dokument 1 dokument 2
Platby za environmentálno - klimatické záväzky dokument 1 dokument 2 dokument 3 dokument 4
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve / zemiaky
integrovaná produkcia vo vinohradoch
ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
multifunkčné okraje polí
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov dokument 1 dokument 2 dokument 3
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v územiach európskeho významu
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v chránených vtáčich územiach
Dobré životné podmienky zvierat dokument
Zlepšenie starostlivosti o dojnice
Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných
Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
Sporné užívacie právo
KNM kontrola na mieste
KK Krížová kontrola
KP Kontroly na krížové plnenie
DPZ Kontroly na diaľkový prieskum zeme
Vládny audit
bezplatný audit poistenia
hospodárske zvieratá
plodiny a plodinové zásoby
budovy, hnuteľné veci, zásoby
lom strojov a technológií
motorové vozidlá, PZP
motorové vozidlá, KASKO
všeobecná zodpovednosť za škodu
environmentálna škoda
zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O)
zodpovednosť zamestnancov
Prevádzkové financovanie
Investičné financovanie
Projektové financovanie
Preklenovacie financovanie
Skladiskové záložné listy
Tovarové záložné listy
Leasing
nákup
predaj
prenájom
Stanovisko
Informačné memorandum
Due Diligence
Realitná mediácia
Právne služby
Architekt
Daňové poradenstvo
IT, software, hardware
Kúpa a predaj farmy a pozemkov
Právne služby
 
Campaigns 2015
 
Na základe monitoringu pripravenosti poľnohospodárov na úspešné predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 poskytujeme všetkým záujemcom o profesionálne poradenstvo možnosť spolupráce.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac - vyplňte dotazník a Vaše kontaktné údaje alebo nás kontaktujte.
 
 
Na základe monitoringu pripravenosti poľnohospodárov na úspešné predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 poskytujeme všetkým záujemcom o profesionálne poradenstvo možnosť spolupráce.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac - vyplňte dotazník a Vaše kontaktné údaje alebo nás kontaktujte.
 
 

Zabezpečujeme kompletný servis, online správu poistenia, každoročné porovnanie všetkých poisťovní, variabilitu splatnosti poistného, zľavy na poistné a likvidáciu poistných udalostí.

Spoluprácou v oblasti komplexného poistenia Vašej poľnohospodárskej firmy získate zvýhodnenia pre ďalšie poradenské služby portálu AGROPORADCA / platby-projekty-finacie-poistenie-reality.


Sezóna 2016/2017

Poistenie plodín / porovnanie 3 poisťovní:

Ponúkame porovnania 3 poisťovní s rôznymi variantmi ukazovateľov a odborné vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory na poistenie plodín (platí pre podporované plodiny).

 1. Živelné poistenie
  • poistné nebezpečenstva – krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy
  • je možná aj kombinácia nebezpečenstiev, pričom základom je krupobitie
  • nutnosť upísania do 15.5.

 2. Jarný mráz
  • v období od 21.3. do 20.6.
  • nutnosť upísania do 15.3.
  • nutnosť upísania do 9. Marca bez čakacej doby

 3. Vymrznutie (zimný mráz)
  • v období od 1.11. do 20.3.
  • nutnosť upísania do 31.10.

 4. Sucho pri vzchádzaní
  • jarný úpis: 10 dní pred vysiatím na jar vysievaných plodín.
  • jesenný úpis: nutnosť upísania do 31.08, resp. 30.09.

 5. Sucho – kukurica
  • strata na úrode za predpokladu, že zrážkový deficit bude väčší / rovný 10 % daného vegetačného obdobia.

 6. Požieranie slimákmi
  • škody, ktoré vzniknú požerkami slimákov na mladých rastlinách poistených plodín.

 7. Poškodenie škodcami
  • cukrová repa, úhrada nákladov na nový osev.

 8. Poškodenie vetrom
  • škody na mladých rastlinách, ktoré vzniknú v dôsledku pôsobenia vetra.

 

Poistenie zvierat / porovnanie 4 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 4 poisťovní na poistenie všetkých druhov a kategórií hospodárskych zvierat, rekreačných alebo športových zvierat. Ponuky vypracujeme vo všetkých poisťovniach s rôznymi variantmi ukazovateľov na výber.

Poistenie majetku, zodpovednosti, zamestnancov a iné / porovnanie 20 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 20 poisťovní a poistenie budov, hnuteľných vecí, zásob, lom strojov a technológií, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, environmentálnej škody, zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O), poistenie zamestnancov a iné.


Odborníci na poľnohospodárske poistenie / kontaktujte nás
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590
for english call 0902 690 690 
 
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

od 21.09.2015 do 29.09.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 7 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP a so samostatnými bodovacími kritériami
 2. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 3. Maximálne 3 ŽoNFP na žiadateľa z toho každá na inú oblasť
 4. Každá oblasť rozdelená na dve podoblasti, do 250 tis. EUR deklarovaných oprávnených výdavkov (podoblasť A) a nad 250 tis. EUR (podoblasť B)
 5. V každej oblasti indikatívne vyčlenených 25 % prostriedkov na podoblasť A a 75 % na podoblasť B
 6. Výstupom výrobného procesu môže byť produkt zo Zoznamu produktov, ďalšie potraviny a ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
 7. Špecifické podmienky oprávnenosti projektov
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 10. Podmienky oprávnenosti žiadateľa
 11. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom:
  • zmenou intenzity podpory
  • prioritným zameraním projektu
  • súvisom so spracovaním ekologickej produkcie
  • zavedením inovatívnej technológie
  • výrobok má certifikát/značku kvality alebo chránené značenie

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

Oblasti podpory 6,7,8 od 2.09.2015 do 14.09.2015

Oblasti podpory 1,2,4,5 od 5.10.2015 do 30.10.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 8 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP
 2. Rozdielne termíny uzatvorenia Výzvy podľa oblastí
 3. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 4. Maximálne 2 ŽoNFP na žiadateľa
 5. Nový spôsob podávania ŽoNFP
 6. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 7. Zoznamy oprávnených strojov, technológií resp. plodín
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Ktoré bodové kritériá sú najdôležitejšie
 10. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom zmenou intenzity podpory
 11. Zvýšenie intenzity podpory pre vybraných žiadateľov
 12. Povinné a nepovinné prílohy pri ŽoNFP
 13. Demarkačná línia pre veľké projekty

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 
Ročná kompenzačná platba na DJ dojnice chované vo voľnom ustajnení.

Termín na predloženie Žiadosti na dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) je do 15.mája 2015 bez sankcie.

Podmienky podpory
Zvýšenie celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu:
Jednoradové boxy – 5,90 m2/dojnica
Protiľahlé boxy – 5,58 m2/dojnica
Kotercové ustajnenia – 7,19 m2/dojnica

Výška podpory je 130 EUR/DJ/rok

Spôsob výpočtu ustajňovacej plochy (čo sa do metodiky nedostalo)

Do výpočtu celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu sa okrem rozmeru boxu resp. koterca započítavajú aj niektoré súvisiace plochy. (pre viac informácií kontaktujte info@agroporadca.sk )

Žiadosť na ZPZP je možné kombinovať so Žiadosťou na Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie (AEZ).
Výška kombinovanej podpory je 330 EUR/DJ/rok
 

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.